Nr. 4 (88) / 2015

Nr 4 (88)  2015

SUMMARY

buKovina - HISTORICAL AND SOCIAL PROCESSES

Marian Olaru, Aspects regarding the history of Bukovina

during World War I (part 2)

CULTURAL DIMENSIONS

Ilie Luceac, Music - a mysterious clause in the Blaga's

„great transcending" horizon

  THEORY, CRITICS AND HISTORY OF LITERATURE

Alexandru Ovidiu Vintilă,Antifascism, an attribute of the Romanian

vanguardists. Tristan Tzara, Benjamin Fondane and Ilarie Voronca

JOURNALISM AND COMMUNICATION

Olesea Juk, The multicultural discourse applied in models of texts

written for television (case study: Cernăuți region)

POETRY

80 years since the birth of Nicolae Labiş  

Mircea Lutic, Poems

Vasile Tărâţeanu, Poems

Mihaela Grădinariu, Poems 

Alexandru Ovidiu Vintilă, Poems

THE BUKOVINIAN ARCHIVE

Filip Ţopa, The tale of Bukovina, Vol. II [fragment V] (typed manuscript)

BOOKS. MAGAZINES.CONFERENCES. 

Marin Gherman,  A landmark in time: the personality of Eudoxiu Hurmuzaki

Constantin Burac,  A book - „the travelling journal" of the documentary politics

  The table of contents of „The Voice of Bukovina", nr. 1-4, 2015


SUMAR

bucovina - Procese istorice Şi sociale

Marian Olaru, Aspecte privind istoria Bucovinei în timpul

Primului Război Mondial (partea a II-a)

DIMENSIUNI CULTURALE

Ilie Luceac, Muzica - o călăuză de taină în orizontul „marii treceri" blagiene

 TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Alexandru Ovidiu Vintilă,Antifascismul, un atribut al avangardiştilor români.

Tristan Tzara, Benjamin Fondane şi Ilarie Voronca

JURNALISM ŞI COMUNICARE

Olesea Juk, Discursul multicultural cu aplicare la modelele de texte

scrise pentru televiziune (studiu de caz: regiunea Cernăuți)

POEZIE

80 de ani de la naşterea lui Nicolae Labiş 

Mircea Lutic, Versuri

Vasile Tărâţeanu,Versuri

Mihaela Grădinariu, Versuri 

Alexandru Ovidiu Vintilă, Versuri 

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, Vol. II [fragment V] (manuscris dactilografiat)

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE.

Marin Gherman, Un reper în timp: personalitatea lui Eudoxiu Hurmuzaki

[Ilie Luceac, Eudoxiu (Doxaki ) Hurmuzaki (1812-1874), Editura

„Alexandru cel Bun", Editura DrukArt, Cernăuţi, 2015, 120 p.]

Constantin Burac, O carte - „jurnal politic de călătorie" documentară

[Dorin Cimpoeşu, Republica Moldova. Criza regimului parlamentar

democratic, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015]

Sumar „Glasul Bucovinei", nr. 1-4, 2015